• Tom Enthoven

UITNODIGING ALGEMENE LEDENVERGADERING


Het bestuur nodigt alle leden van VEW van harte uit op de Algemene Ledenvergadering V.E.W. Deze vindt plaats op vrijdag 17 november, 20.00 uur in het clubhuis.

AGENDA

1. Opening, vaststelling agenda en mededelingen 2. Bespreking notulen vorige vergadering 3. Financiële overzichten seizoen 2016/2017 4. Verslag kascontrolecommissie en verkiezing nieuwe leden 5. Bespreking begroting 2017/2018 6. Verslag van de voorzitter. 7. Pauze 8. Verslag van de jeugd 9. Verslag van de kantinecommissie 10. Verslag van de Stichting V.E.W. – Heemstede 11. Samenstelling bestuur 12. Rondvraag 13. Sluiting


0 views